Efektywność energetyczna

Pojęcie efektywności energetycznej wiąże się z energochłonnością. Efektywność energetyczną budynku ocenia się na podstawie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania energii wyrażonego w kWh/(m2·rok), który jest ilorazem zużycia energii na ogrzewanie, przygotowanie powietrza wentylacyjnego oraz ciepłej wody użytkowej w danym budynku w odniesieniu do 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze. W budynkach wyposażonych w system chłodzenia do całkowitego zużycia energii wliczamy również ilość energii zużywanej na chłodzenie obiektu.

Standard energetyczny budynku zależy głównie od jego wieku, a więc stosowanej w danym okresie technologii wznoszenia budynków. Poniżej przedstawiono wartości wskaźnika zapotrzebowania na ciepło w zależności od wieku budynku.

Wartość wskaźnika zapotrzebowania na ciepło

Różnice są przede wszystkim skutkiem zmian przepisów i norm dotyczących ochrony cieplnej budynków w kolejnych latach. Zmiany w przepisach są wyrazem tendencji do coraz wyższych wymagań dotyczących ograniczania strat ciepła w budynkach. Przepisy w innych krajach europejskich są często bardziej rygorystyczne niż nasze krajowe. Można się więc spodziewać dalszego zaostrzania przepisów polskich, czyli dążenia do zmniejszania zapotrzebowania na ciepło budynków.

Zmniejszenie zużycia energii wpływa również korzystnie na środowisko, ponieważ pozyskiwanie, dostawa oraz przetwarzanie surowców energetycznych powoduje zanieczyszczenie środowiska (emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłów, powstawanie ścieków itp.).

Dążenie do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budownictwa jest zgodne z zaleceniami i dyrektywami Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków nakłada na Państwa członkowskie obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków. Szczegółową formę i zakres świadectwa energetycznego mogą ustalić poszczególne państwa w dostosowaniu do swoich warunków, jednak w przyjętej krajowej metodyce powinny być spełnione ogólne wytyczne zawarte w Dyrektywie. Uchwalona 19 września 2007 roku ustawa o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373) wprowadza w Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych nowym najemcom.